Home
Revija
Nagradna igra

Neurothov blog

Čas je za akcijo

Sodelujte

v nagradni igri

15.03.2024

Odkrijte moč sluha in novo destinacijo!

Zavrzite predsodke, čas je za akcijo! Preizkusite prezplačno najnovejše slušne aparate in sodelujte v nagradni igri!

Do 30. maja začnite v Neurothu brezplačni preizkus slušnih aparatov in bodite izžrebani za potovanje za dva v vrednosti kar 1500 eurov, in uživajte v novi destinaciji že to poletje.

Dogovorite se za termin

Splošni pogoji nagradne igre “Odkrijte Moč sluha in novo destinacijo”

1. člen - Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri “Odkrijte moč sluha in novo destinacijo”. Organizator in izvajalec: NEUROTH slušni aparati d.o.o. Tbilisijska ulica 59, SI-1000 Ljubljana, Matična številka: 5555213000, ID številka za DDV: SI 85104361 (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 15. 3. 2024 do 30. 5. 2024. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

2. člen - Namen nagradne igre

Namen nagradne igre ” Odkrijte moč sluha in novo destinacijo ” (v nadaljevanju nagradna igra) je promocijska storitev podjetja Neuroth slušni aparati d.o.o.

3. člen - Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe, ki so dopolnile 16 let in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji. Mladoletna oseba lahko nagrado prevzame le ob predložitvi pisne privolitve staršev oziroma skrbnika. V nagradni igri ne morejo sodelovati izvajalci nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci ali bratje in sestre), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

4. člen - Način sodelovanja

V nagradni igri lahko sodeluje udeleženec, ki je na brezplačen preiskus slušnega aparata usmeril osebo, in vsak udeleženec, ki je v času trajanja nagradne igre opravil brezplačen preizkus slušnega aparata.

Izmed vseh, ki so v času od 15. 3. do 30. 5. 2024 opravili brezplačen preizkus slušnega aparata ali usmerili osebo na brezplačen preiskus slušnega aparata, bomo izžrebali enega (1) nagrajenca, ki bo prejel potovanje za dve osebi v vrednosti kar 1500 eur. Pojem usmerit pomeni, če bo oseba aktivno pozvana s dopisom k temu, da spodbudi koga k testiranju slušnih aparatov, lahko v tem primeru sodeluje v nagradni igri.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Nakup produktov ali storitev Neuroth slušni aparati d.o.o. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja office.si@neuroth.com. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.

Dobitnik nagrade bo obveščen preko telefona ali elektronske pošte.

5. člen - Nagrade:

V sklopu nagradne igre bo podeljena ena (1) glavna nagrada. Nagrada je:

 • potovanje za dve osebi v vrednosti 1.500 EUR v organizaciji turistične agencije EJA turizem in storitve d.o.o., Viničarska ulica 10, 2341 Limbuš

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Vrednost nagrade presega 42,00 eur, zato je ta nagrada obdavčena po Zakonu o dohodnini. Vrednost nagrade je 1.500€. Akontacijo za dohodnino za nagrado plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Nagrajenec je seznanjen, da se lahko s prejemom nagrade uvrsti v višji dohodninski razred. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe oziroma druge davčne obveznosti gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost prejete nagrade skupaj s plačano akontacijo dohodnine se bo nagrajencu vključila v letno odmero dohodnine. Nagrajenec je ob prevzemu nagrade dolžan podpisati potrdilo o izročitvi in prejemu nagrade, na katero med drugim zapiše tudi svojo davčno številko.

6. člen - Žrebanje, dodeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev

Žrebanje bo potekalo 17. 6. 2024 na sedežu izvajalca nagradne igre, izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena komisija.

Žreb bo opravljen tako, da bo izmed vseh prijavljenih v obdobju od 15. 3. do 30. 5. 2024, nagrajenca, ki izpolnjuje zahteve 4. člena, izžrebala 3-članska komisija predstavnikov organizatorja. Žreb bo računalniško evidentiran oz. se bo o njem vodil zapisnik. Evidenca ali zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

Ob zaključku nagradne igre bo nagrajenec obveščen po telefonu ali elektronski pošti. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z uporabo kontaktnih podatkov, ki so jih navedli ob prijavi za brezplačen preizkus slušnega aparata za potrebe izvedbe nagradne igre. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

7. člen - Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju preko telefona ali elektronske pošte v roku 5 delovnih dni posredujejo podatke, potrebne za prevzem nagrade – 5. člen. V primeru, da upravičenec ne bi pravočasno posredoval podatkov za obračun davka, se šteje, da se nagradi odreka in ni upravičen zahtevati izročitve nagrade; pri čemer bo nagrada podeljena 2. izžrebancu. V kolikor se nagrada tudi 2. izžrebancu ne podeli, se žreb nadaljuje, dokler se ne izžreba nagrajenca, ki izpolnjuje vse pogoje za prevzem nagrade.

Organizator in izvajalec sta v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Nagrajenec bo kontaktiran s strani izvajalca nagradne igre in bo po telefonu ali elektronski pošti obveščen o prevzemu nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
 • se nagrajenec preko telefona ali elektronske pošte v roku 5 dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade;
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.
8. člen - Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.
9. člen Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
 • obveščanja izžrebanega nagrajenca v skladu s temi pogoji;
 • objave izžrebanega nagrajenca skladno s temi splošnimi pogoji;
 • podelitve nagrade.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam – izjema je javna objava imena in priimka izžrebanega nagrajenca. Objava nagrajencev je brez odgovornosti. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Čas hrambe: Osebni podatki izbranih bodo obdelani v skladu z politiko varovanja osebnih podatkov Neuroth slušni aparati d.o.o., kot je to definirano na spletni strani https://si.neuroth.com/varovanje-podatkov/.  Izjema so osebni podatki izžrebanega nagrajenca, ki se bodo hranili 10 let, skladno z določbo 10. člena predmetni pogojev. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na https://si.neuroth.com/varovanje-podatkov/. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko udeleženec obrne na pooblaščeno osebo e-pošta: varovanjepodatkov@neuroth.si.

10. člen - Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatora do konca nagradne igre; dokumentacija v zvezi z izbranimi (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani pri organizatorju nagradne igre v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

11. člen Dostop do pravil nagradne igre

Navodila nagradne igre so na voljo na spletni strani Nagradna igra – Neuroth SI  kjer so dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

12. člen Ostale določbe

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil ali pravico spremeniti ali ustaviti izvajanje nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.

O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani Nagradna igra – Neuroth SI kjer je dosegljiva povezava do pravil nagradne igre.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 13. 03. 2024.

Naša velika nagradna igra je zaključena in znana je zmagovalka! Zmagovalka, ki prejme potovanje oziroma počitnice za dve osebi v vrednosti 1.500 € je Lesjak Slavica. Iskrene čestitke! Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje in vas vabimo, da nas spremljate tudi v prihodnje. Zagotovo bomo za vas pripravili še kakšno nagradno igro.

Morda vas zanima tudi sledeče:

Akcije in dogajanja

Neuroth čestita

zmagovalcem

Naša velika nagradna igra je zaključena in znana je zmagovalka! Zmagovalka, ki prejme potovanje oziroma počitnice za dve osebi v vrednosti 1.500 € je Lesjak Slavica. Iskrene čestitke! Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje in vas vabimo, da nas spremljate tudi v prihodnje. Zagotovo bomo za vas pripravili še kakšno nagradno igro.

Preberite več

Akcije in dogajanja

Neuroth stoji

ob strani

vsem prizadetim

ob poplavah

Neuroth stoji ob strani vsem prizadetim ob poplavahю

Preberite več